රුවන්පුර ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ ඉදිකිරීමට නියමිත බෝධි මලුවේ රන්වැට සදහා ඔබට දායක විය හැකිය. එක් කණුවක් සදහා රුපියල් 4500 මුදලක් වැයවේ. මේ සදහා ඔබගේ පරිත්‍යාගයන් පහත සදහන් ගිනුමට බැර කල හැකිය.

ලංකා බැංකු ගිනුම : RNCOE RELIGIOUS SOCIETY

අංකය : 72887742

ශාකාව : කහවත්ත

වැඩි විස්තර සදහා පහත සදහන් දුරක්තන අංක හා සම්බන්ද වන්න

+94 71 316 5048 (Kasun)

+94 70 248 7385 (Sandamali)

RNCoE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *